Yhdistyksen säännöt

 

1 § Yhdistyksen nimenä on Suomen Lääkealan Lääkärit. Nimestä käytetään epävirallista lyhennettä SuLL. Nimen epävirallinen englanninkielinen käännös on Finnish Association of Pharmaceutical Physicians ja lyhenne vastaavasti FiAPP. Nimen epävirallinen ruotsinkielinen käännös on Föreningen för läkare inom läkemedelsbranchen i Finland ja lyhenne vastaavasti FöLLFi. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

2 § Yhdistyksen tarkoituksena on:

  • toimia lääkealalla toimivien lääkäreiden yhdyssiteenä, ja

  • edistää lääkealan lääkärien ammatillista ja tieteellistä koulutusta, seurata ja edistää lääkärien toimintaa ja palvelusoloja lääkealalla.

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys voi järjestää kokoontumisia ja koulutustilaisuuksia, laatia esityksiä ja lausuntoja, edustaa lääkealan lääkäreitä suhteessa muuhun lääkärikuntaan ja muihin ammattiryhmiin sekä ryhtyä muihinkin lääkealan lääkärien yhteisiä pyrkimyksiä edistäviin toimiin. Yhdistys voi tarvittaessa myös liittyä toisen yhdistyksen jäseneksi.

3 § Yhdistyksen jäseneksi voidaan kirjallisesta hakemuksesta hyväksyä päätoimisesti lääkealalla toimiva lääkäri. Uuden jäsenen hyväksymisestä päättää yhdistyksen hallitus.

Vuotuisesta jäsenmaksun suuruudesta päätetään yhdistyksen vuosikokouksessa.

4 § Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja sekä vähintään kaksi ja enintään kymmenen muuta jäsentä. Hallitus valitaan kerrallaan yhdeksi toimintavuodeksi.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai tämän estyneenä ollessa puheenjohtajan tehtäviä hoitavan sihteerin kutsusta taikka kun vähintään kolme hallituksen jäsentä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä on läsnä.

Päätökset hallituksessa tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan mielipide.

5 § Yhdistyksen nimen ovat oikeutettuja kirjoittamaan hallituksen puheejohtaja ja taloudenhoitaja kumpikin erikseen.

6 § Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta jäsenkirjeellä.

Kokouksissa puhetta johtaa hallituksen puheenjohtaja ja sihteerinä toimii hallituksen sihteeri. Kokous on päätösvaltainen, kun se on laillisesti koolle kutsuttu.

Päätökset yhdistyksen kokouksessa tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee asian kokouksen puheenjohtajan mielipide, mutta vaaleissa arpa.

7 § Yhdistyksen kevätkokouksessa, joka pidetään kunakin vuonna erikseen ilmoitettavana aikana, kuitenkin ennen toukokuun loppua, esitetään hallituksen kertomus edelliseltä toimintavuodelta, tilinpäätös edelliseltä tilivuodelta sekä tilintarkastuskertomus. Kevätkokous vahvistaa tilinpäätöksen ja päättää tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

8 § Yhdistyksen vuosikokouksessa, joka pidetään kunakin vuonna erikseen ilmoitettavana aikana, kuitenkin ennen joulukuun loppua, käsitellään seuraavat asiat:

  • toiminta- ja taloussuunnitelman vahvistaminen seuraavalle toimintavuodelle,

  • jäsenmaksun kantaminen ja suuruus seuraavana tilivuonna,

  • yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan, sihteerin ja taloudenhoitajan sekä muiden hallituksen jäsenten valinta seuraavalle toimintavuodelle,

  • kahden tilintarkastajan ja näiden varamiesten valinta seuraavalle tilikaudelle.

9 § Yhdistyksen tili- ja toimintavuotena on kalenterivuosi.

Tilinpäätös ja toimintakertomus on annettava tilintarkastajille vähintään kolme viikkoa ennen yhdistyksen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viikon kuluessa tilien vastaanottamisesta.

10 § Toimintansa rahoittamiseksi yhdistys voi kerätä jäseniltään vuosittaista jäsenmaksua. Yhdistys voi hallita kiinteää ja irtainta omaisuutta ja arvopapereita sekä ottaa vastaan lahjoituksia.

11 § Hallitus on velvollinen kutsumaan koolle ylimääräisen yhdistyksen kokouksen viimeistään kuukauden kuluessa siitä, kun vähintään 1/10 yhdistyksen jäsenistä on sitä hallitukselta kirjallisesti vaatinut.

12 § Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Jäsenen oikeudet ja velvollisuudet yhdistyksessä lakkaavat välittömästi, kun tämä on ilmoittanut eroamisesta.

Hallitus voi erottaa yhdistyksestä jäsenen, joka on laiminlyönyt yhdistyksen jäsenmaksujen suorittamisen. Mikäli jäsen ei enää täytä yhdistyksen jäsenyyden edellytyksiä taikka on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vaikeuttanut yhdistyksen toimintaa, voidaan hänet hallituksen esityksestä erottaa yhdistyksestä yhdistyksen kokouksen päätöksellä.

13 § Päätös yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa.

Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi siirtyvät sen varat Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry:n käyttöön.

14 § Mikäli näissä säännöissä ei toisin määrätä, noudatetaan yhdistyksen toiminnassa yhdistyslain säännöksiä.

 

Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa Turussa 14.5.1997.